Welcome to Music Middle School Affiliated to the Shanghai Conservatory of Music

School Profile

  • ””””Middle School Affiliated to Shanghai Conservatory of Music is formerly known as the Music Class for Teenagers set up by Professor He Luting in 1951, who was a musician, music theorist and educator. The school was founded in 1953 as the Music Middle School Affiliated to East China Branch of the Central Conservatory of Music. In 1956, it changed into the present name. In the same year, the Music Elementary School Affiliated to Shanghai Conservatory of Music was set up. In 1996, the elementary school was merged into the middle school to provide full-scale music education to students.
   ””””Former principals: Cheng Zhuoru, Jiang Zaiwen, Jin Cuntian, Xu Jingyu, Dong Feng, Ru Jie, Huang Zugeng, Hua Tianreng, Zhao Xiaosheng, Xu Mengdong.
   ””””Current leaders: Fang Lei (Principal), Sun Minghong (Party Secretary and Vice-Pricinpal), Ding Ying (Vice-Principal), Liu Yiqing (Vice-Principal), Diao Xiaoying (Vice-Party Secretary).
   ””””Majors: Keyboard, Orchestral Instruments of String and Wood, Chinese Music, Music Theory (Composition), Vocal Arts, Instrument Repair and Manufacturing, Contemporary Music. The school recruits students from all over the country (including those from Hong Kong, Macau, Taiwan and the overseas), with three-year education for the elementary school and six-year for the middle school. There is an enrollment of over 500 students.
   ””””For 60 years, there have been over 850 prizes won, including 280international prizes, 570 national prizes, to name Yang Liqing, Fan Zumeng, Lin Hua, Liu Shikun, Xia Feiyun,Zhao Xiaosheng, Lu Zaiyi,Chengzong, Chen Xieyang, Min Huifeng, Zhang Guoyong, Yu Long,Wang Jian, Ni Haiye,Xu Zhong, Qin Liwei, Huang Ruo, Qian Zhou, Zheng Qing, Zhang Le, Luo Xiao


  • >>more